Nydhedsarkiv

 

2019


August 2019

På den netop afholdte generalforsamling, blev bestyrelsens forslag stemt ned, med stemmerne  24 Nej, 23 Ja og 1 blank stemme, der var mødt 48 stemmeberettigede  op.

Bestyrelsen trak herefter fra deres mandater og der blev nedsat en styregruppe på 5 personer

Torsten Kistrup (Kontaktperson)

Simon Andersen

Jens Good

Mogens Petersen

Karsten Witt


HUSK!

Ekstraordinær Generalforsamling den 17. august kl. 14,00 i klubhuset


Juli 2019

 

Der indkaldes til den anden Ekstraordinær Generalforsamling

Lørdag den 17. august 2019 kl. 14,00

Hent indkaldelse her

Eneste punkt til behandling på generalforsamlingen er om vandværket skal nedlægges og sammenlægges med Sønderborg Vandforsyningsselskab A/S

På mødet vil aftalen og økonomien blive gennemgået.

 

                           

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.


Marts 2019

 

Der indkaldes til Ekstraordinær Generalforsamling

Lørdag den 27. april 2019 kl. 14,00

Hent indkaldelse her

Kort referat fra mødet

Efter en del debat omkring forslaget fra besyrelsen omkring det økonomiske forslag, det ville koste andelshaverne at blive tilsluttet SONFOR. Blev forslaget sendt til afstemning.

Af de 27 fremmødte, var de 21 stemmeberetigede og heraf stemte 18 JA og 1 stemte NEJ, der var 2 blanke stemmer.

Bestyrelsen skal til næste generalforsamling, der afholdes den 17. august undersøge forskellige muligheder, for betaling af beløbet


Marts 2019

Den årlige generalforsamling blev afholdt lørdag, den 23. februar 2019, der mødte 22 personer op, hvoraf de 17 var stemmeberettigede.

Vandværkets beretning, regnskab og takstblad blev godkendt. Kan ses her på siden.

Bestyrelsen fik bemyndigelse til, at fortsætte drøftelserne med SONFOR om betingelserne for en sammenlægning af vandværket.

Når disse betingelser er plads, vil der blive indkaldt til ekstraordinære generalforsamlinger, jf. vandværkets vedtægter, disse vil blive afholdt så hurtigt som muligt, forhåbentlig i april og juni måned.


Februar 2019

Den årlige generalforsamling er fastsat til Lørdag, den 23. februar 2019 kl. 14,00 i Klubhuset, indkaldelse med dagsorden udsendes direkte til forbrugerne.

Hent indkaldelse her

Årsregnskabet for 2018

Takstbladet for 2019

 

Januar 2019

Nu har vi foretaget den årlige måleraflæsning og har derfor også, fået dannet årsopgørelsen for 2018. Vandregningen for 2019 inkl. Årsopgørelsen for 2018 er nu færdig og er sendt til opkrævning hos PBS den 1. februar 2019.

I kan følge Jeres forbrug under "Selvbetjening"

Den årlige generalforsamling er fastsat til Lørdag, den 23. februar 2019 kl. 14,00 i Klubhuset, indkaldelse med dagsorden udsendes direkte til forbrugerne.

Med venlig hilsen
Tørsbøl Vandværk2018


December 2018

Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal foretage årsopgørelsen af forbruget i 2018. Vandværket aflæser derfor din vandmåler om formiddagen den første hverdag i det nye år.

I har også fået tilsendt et aflæsningskort fra Sønderborg Forsyning, hvor I skal indberette Jeres vandforbrug, dette skal I selv gøre. I har mulighed for ved henvendelse til vandværket, at få oplyst Jeres målerstand, men først efter den 5. januar 2019

Vi har også lagt lidt information ud, om hvornår det er vandværkets ansvar og hvornår det er forbrugeren. Kanhentes her.

Med venlig hilsen
Tørsbøl Vandværk


Februar 2018

Vandværket har netop afholdt den årlige generalforsamling den 24-02-2018

Beretning, Regnskab og Takstbladet for 2018 blev godkendt.

Der var indkommet et punkt, vedr. Vandværkets fremtid. Bestyrelsen blev pålagt, at undersøge/fremkomme med et oplæg til den næste generalforsamling i 2019.

Der var genvalg på alle poster, undtagen suppleant til bestyrelsen, hvor Anne Jensen ikke ønskede genvalg af helbredsmæssige årsager. Jesper Østergaard blev valgt.

Med venlig hilsen
Tørsbøl Vandværk


Januar 2018

Så har vi opgjort og udsendt Årsopgørelse for 2017 sammen med a conto opkrævningen for 2018

Indkaldelse den ordinære generalforsamling som er berammet til 

Lørdag, den 24. februar 2018 kl. 14,00 og afholdes i Klubhuset, Fritidsarealet i Tørsbøl

Der er indkommet et forslag til drøftelse og behandling under indkomne forslag,vedr. Vandværkets fremtid

På vandværket hjemmeside kan I nu se Jeres forbrug i 2017 - Det kræver login

Med venlig hilsen
Tørsbøl Vandværk

2017


Nyhedsbrev December 2017

Så nærmer året sig sin afslutning.
Vandværket foretager derfor aflæsning af din vandmåler den første hverdag i det nye år, det er den aflæsning, der danner grundlag for årsopgørelsen for 2017 og a conto opkrævningen for 2018

Vandværket gør også opmærksom på, at det aflæsningskort I har fået tilsendt fra Sønderborg Forsyning, skal I selv udfylde og indberette.

Vandværket ønsker hermed alle forbrugere en god jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Tørsbøl Vandværk

Nyhedsbrev Oktober 2017

Tørsbøl Vandværk har nu modtaget resultaterne af de tre vandprøver vi fik taget efter den store presseomtale om fund af stoffet Desphenyl-Chloridazon hos flere vandværker rundt i landet.

 Vandværket valgte, at tage vandprøver både fra afgang vandværk samt begge boringer, selvom vi kun blev anbefalet at tage afgang vandværk. Denne anbefaling blev først udmeldt fra Sønderborg Kommune en uge efter, at det har været stor opmærksomhed i både den skrevne presse og radioen om dette. Vandværket bestilte de omtalte prøver dagen efter vi blev gjort opmærksom på problemet via et nyhedsbrev fra Danske Vandværker.

Resultatet af prøverne viste, at der ikke kunne spores det omtalte pesticid i prøverne, vandværket havde også været overrasket hvis de havde fundet noget. Alle prøver viste <0,01 µg/l, grænseværdien for det omtalte ligger 0,1 µg/l

 De samlede analyseresultater er lagt ud på vandværkets hjemmeside , under ”Vandkvalitet”.

 

Med venlig hilsen

Tørsbøl Vandværk

 

Pressemeddelsse vedr. Pesticidfund


Orientering til alle forbrugere i Tørsbøl Vandværk's forsyningsområde

Som det fremgår af dagspressen, samt nyhederne idag, er der fundet pesticidrester hos nogle vandværker i Danmark.

Vandværket bringer derfor denne meddelelse, som vi har fået fra vores landsforening Danske Vandværker

___

Pressemeddelse fra Danske Vandværker

Pesticidfund: Jeres forbrugere kan trygt drikke vandet

Pressen har de seneste dage rapporteret om fund af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon i drikkevandet i Slagelse, Esbjerg og Odense kommuner. Dalumværket ved Odense er blevet lukket på grund af fund af pesticidet.


Hvis jeres forbrugere bliver utrygge på baggrund af omtalen i pressen, bør I klart melde ud, at de trygt kan drikke vandet.

I kan henvise til en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed som slår fast, at man trygt kan drikke vandet. Kun hvis man drikker vandet gennem mange år og i store mængder, kan det være årsag til sygdom.

Informer jeres forbrugere

Pesticidet er i dag forbudt at bruge, men var i perioden fra 1960-1996 lovligt. Hvis I har kendskab til, at der i jeres indvindingsområde er blevet dyrket foderroer, rødbeder eller løg i denne periode, bør I både informere jeres forbrugere og samtidig overveje at få lavet en analyse af vandet fra jeres boring.

Hvis I finder spor af sprøjtemidlet, skal I sammen med kommunen gøre, hvad der er nødvendigt for at løse problemet.

I kan eventuelt i samarbejde med andre vandværker i vandrådet informere jeres forbrugere via hjemmeside eller den lokale presse.

Danske vandværker i dialog med Miljøstyrelsen om en løsning

Danske Vandværker er i dialog med Miljøstyrelsen, og vi presser på for at få en afklaring og løsning i forhold til de nye fund af pesticidet.

Vil du vide mere?

 

Kontakt råddgiver

Robert Jensen

Tlf. 56 13 02 01


Publiceringsdato: 25/08 2017

___

Vandværket holder øje med situationen og vil løbende følge udviklingen og her tage de fornødne forholdsregler i samarbejde med Sønderborg Kommune og Danske Vandværker.

Med venlig hilsen

Tørsbøl Vandværk


Februar 2017 Generalforsamlingen for 2016


Tørsbøl Vandværk har netop afholdt den årlige generalforsamling i klubhuset.

Formandens beretning og Regnskabet blev godkendt, kan hentes her på hjemmesiden.

Under valg til bestyrelsen blev Lillian Krohn valgt istedet for Mikkel W. Rasmussen

Peder Bjerregaard blev valgt istedet for Claus Christensen som revisor, da han ønskede at stoppe.

På de øvrige valg, var der genvalg


Februar 2017

Vandværkets ordinære generalforsamling afholdes, Lørdag, den 25-02-2017 kl. 14,00 i Klubhuset, Fritidsarealet i Tørsbøl

(Skovengen 22, 6300 Gråsten)

Indkaldelse med dagsorden er udsendt til alle forbrugere pr. mail eller post. 


Januar 2017

Vandværket er nu færdig med opgørelsen af Jeres vandforbrug for 2016, det er derfor nu muligt, at følge Jeres forbrug få de sidste 5 år på vandværkets hjemmeside, under "Selvbetjening" Kundeportal. Der skal bruges følgende oplysninger til login, Kundenr. og Pinkode, I finder disse oplysninger på den Årsopgørelse der er på vej eller kan fås ved henvendelse til vandværket.

Vandværket har fra Sønderborg Kommune modtaget et varsel om påbud efter Vandforsyningslovens § 48, det betyder i paksis, at vi vil blive pålagt, at opkræve et gebyr til grundvandsbeskyttelse. Vandværket har derfor besluttet, at ændre beslutningen fra December 2016, således at vi fortsat tilbagebetaler det beløb vi opkrævede for 2016, men indtil videre ser os nødsaget til at opkræve beløbet for 2017. Da vandværket ikke er enige omkring påbuddet, vil vi forfølge sagen og om muligt anke til højere instans.

Den næste ordinære generalforsamling, afholdes den 25. februar 2017 kl.: 14,00, indkaldelse med dagsorden udsendes direkte til forbrugerne omkring den 1. februar

 

2016

December 2016

Nu nærmer årsafslutningen sig. Som tidligere oplyst, bliver Jeres vandmåler fjern aflæst. Det betyder, at års aflæsningen til beregning af Jeres endelige forbrug foretages den første hverdag i det nye år om formiddagen.

Når vi er færdige med, at danne årsopgørelsen og a conto opkrævningen for 2017, som forventes klar medio januar, har I mulighed for at se Jeres forbrug, under Selvbetjening "Kundeportal", loginoplysninger kan ses på Jeres årsopgørelse for 2016 eller oplyses ved henvendelse til vandværket.

Vandværkets bestyrelse har også besluttet, at tilbagebetale det beløb, vi har opkrævet til grundvandsbeskyttelse og vil ikke opkræve det i 2017. Vandværket afventer en afklaring omkring dette, med Sønderborg Kommune herunder eventuelle ankesager. 

Aug. - Sept. 2016

Tørsbøl Vandværk opdaterer i øjeblikket vandværkets hjemmeside, den nye side har fået ny opsætning, således at den kan bruges på flere platforme både PCer, Tablets og Smartphone